- St. Joseph's Primary School, Macroom, Co. Cork

Scoilnet - Star Site
Go to content

Main menu:


SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JÓZEFA W MACROOM
REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU W SZKOLE
Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie, iż uczniowie będą korzystać z zasobów internetu w szkole w sposób bezpieczny i skuteczny. Korzystanie z Internetu i dostęp do niego jest uważany za szkolny zasób i przywilej. Dlatego też, jeżeli niniejszy regulamin nie będzie przestrzegany przywilej ucznia korzystania z Internetu zostanie zawieszony i stosowne kary, które zostały przedstawione poniżej zostaną nałożone na ucznia.
Strategia szkoły:
W szkole jest wprowadzony szereg strategii w celu zmaksymalizowania możliwości kształcenia i zmniejszenie ryzyka
związanego z internetem. Strategie te są następujące:
1.   Przyjęte zasady użytkowania
Wprowadzić w życie Regulamin Bezpiecznego Korzystania z Internetu i zapoznać z nim uczniów, nauczycielów jak i rodziców.
2.   Edukacja
Kształcić uczniów w jak najbardziej możliwym bezpiecznym internecine.
3.   Monitoring
Zainstalować i aktualizować program do monitorowania/filtrowania system.
Połączenie wszystkim trzech powyżej wymienionych strategii zostanie zastosowane.
Internet:
1. Internet będzie używany wyłącznie do celów edukacyjnych.
2.Nauczyciel zawsze będzie nadzorować sesje internetowe.
3. Uczniowie będą pytać o pozwolenie przed wejściem na jakąkolwiek witrynę internetową, chyba że uprzednio została ona zatwierdzone przez nauczyciela.
4.  Oprogramowania filtrujące zostaną wykorzystane w celu zminimalizowania ryzyka narażenia na niewłaściwych materiałów.
5.  Szkoła będzie regularnie monitorować ucznia korzystania z Internetu.
6.  Uczniowie będą dodatkowo przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego.
7.  Uczniowie będą uczyć się oceniać zawartość stron internetowych.
8.  Nauczyciele będą mieć świadomość kwestii bezpieczeństwa Internetu.
9.  Przesyłanie i pobieranie niezatwierdzonego materiału jest zabronione.
10. Oprogramowanie antywirusowe będzie wykorzystywane i aktualizowane na bieżąco. 11.Wykorzystanie osobistych dyskietek, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej lub CD-ROM w szkole wymaga zgody nauczyciela.
12. Uczniowie będą przestrzegać zasad "netykiety" (etykieta w Internecie) przez cały czas i nie będą podejmować żadnych działań, które mogą nadać szkole złą reputację.
Email:
Poniższe zasady obowiązują gdy uczeń korzysta z poczty elektronicznej e-mail.
1.         Email będzie wykorzystywany tylko w celach edukacyjnych.
2.         Uczniowie będą używać tylko zatwierdzonych kont e-mail pod nadzorem/zezwoleniem nauczyciela.
3.         Uczniowie nie będzie wysyłać ani odbierać żadnych materiałów, które są nielegalne, obsceniczne, zniesławiające lub które mogą obrażać lub zastraszać inne osoby.
4.         Uczniowie nie będzie wysyłać wiadomości SMS lub e-mail ze szkoły.
5.         Uczniowie nie będą ujawniać swoich własnych lub innych informacji osobistych np. adresy, numery telefonów lub zdjęcia za pośrednictwem e-mail szkoły.
6.         Uczniowie nie będą umawiać się na spotkanie z kimś za pośrednictwem szkolnej poczty elektronicznej.
7.         Wysyłanie/odbieranie załączników e-mail jest zezwolone tylko jeśli nauczyciel wyda na to zgodę.
Czat internetowy:
Uczniowie nie mogą korzystać z jakiegokolwiek czatu.
Fora dyskusyjne między szkołami mogą być zorganizowane od czasu do czasu.
Strona internetowa szkoły:
Wyznaczeni nauczyciele będą zarządzać materiałem opublikowanym na stronie internetowej szkoły.
1.                Dane osobowe ucznia, adresy domowe i dane kontaktowe nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły.
2.                Listy uczniów klas nie będą publikowane.
3.                Zdjęcia cyfrowe, pliki wideo i audio będą się koncentrować na działaniach grupowych, a nie na poszczególnych uczniach.
4.                Uczniowie będą mieć możliwość publikowania projektów, dzieł sztuki lub działalności szkół na stronie internetowej szkoły.
5.                Nauczyciele będą wybierać prace, które mają być publikowane.
6.                Zgodę na publikowanie prac ucznia rodzic/opiekun może wyrazić na początku roku szkolnego. Uprawnienie to może zostać wycofane w dowolnym momencie.

7.                Uczniowie nadal będą właścicielami praw autorskich do każdej opublikowanej pracy.
Legalizacja:
Szkoła dostarczy informacji na temat następujących przepisów dotyczących korzystania z Internetu, z którymi nauczyciele, uczniowie i rodzice powinni się zapoznać:
·    Ochrona danych (Amendment) Akt 2003
·    Handel ludźmi i pornografią Akt 1998
·    Przechwytywanie Akt 1993
·    Nagrywanie plików wideo Akt 1989
·    Ustawa o ochronie danych 1988
Strony wsparcia:
Porady na temat bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci są zawarte na stronach www.ncte.ie i www.scoilnet.ie
Obowiązki ucznia:
Uczniowie są odpowiedzialni za dobre zachowanie w internecie.
1.            Dostęp do internetu jest przywilejem a nie prawem .
2.            Uczeń powinien pytać o pozwolenie nauczyciela za każdym razem gdy chce coś wydrukować/pobrać z internet.
3.            Informacje osobiste tj. adres domowy, numery telefoniczne lub osobiste informacje na temat innych ludzi nigdy nie powinny być udostępniane.
4.            Wykorzystanie osobistych dyskietek lub płyt CD-ROM lub USBs w szkole wymaga zgody nauczyciela.
5.            Uczniowie będą przestrzegać zasady "Netykiety" o każdym czasie i nie będzą podejmować żadnych działań, które mogą przynieść szkole złą reputację.
6.            Jeśli którykolwiek z tych zasad zostaną złamane, przywilej użytkowania internetu zostanie wycofany i kary, które zostały przedstawione poniżej zostaną nałożone.
Kary:
Niewłaściwe korzystanie z Internetu przez dłuższy czas może doprowadzić do postępowania dyscyplinarnego, w tym:
·          Upomienie ustne
·          Uwaga do rodziców (w dzienniczku)
·          Cofnięcie uprawnień dostępu - krótkoterminowe / długoterminowe
Jakiekolwiek nielegalne działania zostaną przekazane odpowiednim władzom.
Pozwolenie na korzystanie z Internetu 2016-2017
Proszę podpisać niniejszy formularz i oddać go wychowawcy dziecka. Imię ucznia:
Klasa:
Jako rodzic/opiekun prawny powyższej wymienionego dziecka, przeczytałem Regulamin Bezpiecznego Korzystania z Internetu w Szkole i zezwalam (imię syna / córki), na korzystanie z Internetu. Rozumiem, że korzystanie z Internetu w szkole ma za zadanie służyć celom edukacyjnym i że wszelkie odpowiednie środki ostrożności zostaną podjęte przez szkołę aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo w Internecie.
Rozumiem iż jestem odpowiedzialny/a za wychowanie mojego dziecka w sprawach odpowiedzialności w Internecie.
Rozumiem, że jeśli pomimo przestrzegania wszystkich ostrożności moje dziecko próbuje uzyskać dostęp do nieodpowiednich materiałów w
Internecie szkoła   nie  będzie ponosić    odpowiedzialności. 
Podpis obojga rodziców/opiekunów: 1.  
2.
Data:
Strona internetowa szkoły:
W odniesieniu do strony internetowej szkoły, rozumiem, że szkoła może uznać za stosowne umieszczenie jakichkolwiek prac mojego dziecka na szkolnej stronie internetowej. Rozumiem i akceptuję warunki Regulaminu Bezpiecznego Korzystania z Internetu w Szkole w stosunku do publikowania prac uczniów oraz zdjęć z zajęć szkolnych na stronie internetowej. Nazwiska uczniów nie będą publikowane.
Podpis obojga rodziców/opiekunów: 1.
2.
Data:
 

 
 
Back to content | Back to main menu UA-8677031-1